Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2018

sundaydress
4004 b438 420
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle vianikotyna nikotyna
sundaydress
3848 93c4 420
Reposted fromoblivions oblivions viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sundaydress
5993 e0e3 420
Reposted fromDoopamina Doopamina viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sundaydress
5655 7252 420
Reposted fromdepth depth viaobarzana obarzana
sundaydress
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBloodMoon BloodMoon
sundaydress
0182 de25 420
Reposted fromkarahippie karahippie
sundaydress
4949 4286 420
1519 8318 420
Reposted frombrumous brumous viapragne-ataraksji pragne-ataraksji
sundaydress
sundaydress
0640 b93e 420
I wanted everything because I didn’t want anything enough.
Lang Leav, “And/Or,” Lullabies
sundaydress
7087 a20b 420
Reposted fromflesz flesz viapragne-ataraksji pragne-ataraksji
sundaydress
7069 60a5 420
Reposted fromkarahippie karahippie
sundaydress
4834 45ba 420
Reposted fromelegie elegie viaeazyi eazyi

July 02 2018

sundaydress

Zapomnij o mnie
to wszystko zgasło

— (tango cygańskie) w: Ryszard Kapuściński — Cesarz
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
sundaydress
3984 745f 420
Reposted frombrumous brumous viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl