Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2018

sundaydress
Zasnąć i zapomnieć - albo nie: wyrwać się z tego miasta i gdzieś na uboczu stworzyć choćby kawałek życia takiego, jak te najlepsze, bezpowrotnie minione dni, jak te wizje teraźniejszości, wolne od przypadku i nudy, piękne jak dzieła sztuki w swej koniecznej harmonii, a jednocześnie lotne w dowolności i fantazji jak puszki kwiatów pędzone wiatrem nad łąkami.
— Witkacy Pożegnanie jesieni
Reposted fromwowlovely wowlovely viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
sundaydress
5165 e7b4 420
Reposted fromevaaristo evaaristo viahidingtonight hidingtonight
sundaydress
sundaydress
3822 9825 420
Reposted fromSkydelan Skydelan vianikotyna nikotyna
sundaydress
9908 f57c 420
Reposted frommental-cat mental-cat vianikotyna nikotyna
sundaydress
Zasnąć i zapomnieć - albo nie: wyrwać się z tego miasta i gdzieś na uboczu stworzyć choćby kawałek życia takiego, jak te najlepsze, bezpowrotnie minione dni, jak te wizje teraźniejszości, wolne od przypadku i nudy, piękne jak dzieła sztuki w swej koniecznej harmonii, a jednocześnie lotne w dowolności i fantazji jak puszki kwiatów pędzone wiatrem nad łąkami.
— Witkacy Pożegnanie jesieni
Reposted fromwowlovely wowlovely viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
sundaydress
5165 e7b4 420
Reposted fromevaaristo evaaristo viahidingtonight hidingtonight
sundaydress
sundaydress
3822 9825 420
Reposted fromSkydelan Skydelan vianikotyna nikotyna
sundaydress
Zasnąć i zapomnieć - albo nie: wyrwać się z tego miasta i gdzieś na uboczu stworzyć choćby kawałek życia takiego, jak te najlepsze, bezpowrotnie minione dni, jak te wizje teraźniejszości, wolne od przypadku i nudy, piękne jak dzieła sztuki w swej koniecznej harmonii, a jednocześnie lotne w dowolności i fantazji jak puszki kwiatów pędzone wiatrem nad łąkami.
— Witkacy Pożegnanie jesieni
Reposted fromwowlovely wowlovely viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
sundaydress
5165 e7b4 420
Reposted fromevaaristo evaaristo viahidingtonight hidingtonight
sundaydress
sundaydress
sundaydress
Zasnąć i zapomnieć - albo nie: wyrwać się z tego miasta i gdzieś na uboczu stworzyć choćby kawałek życia takiego, jak te najlepsze, bezpowrotnie minione dni, jak te wizje teraźniejszości, wolne od przypadku i nudy, piękne jak dzieła sztuki w swej koniecznej harmonii, a jednocześnie lotne w dowolności i fantazji jak puszki kwiatów pędzone wiatrem nad łąkami.
— Witkacy Pożegnanie jesieni
Reposted fromwowlovely wowlovely viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
sundaydress
5165 e7b4 420
Reposted fromevaaristo evaaristo viahidingtonight hidingtonight
sundaydress
sundaydress
Zasnąć i zapomnieć - albo nie: wyrwać się z tego miasta i gdzieś na uboczu stworzyć choćby kawałek życia takiego, jak te najlepsze, bezpowrotnie minione dni, jak te wizje teraźniejszości, wolne od przypadku i nudy, piękne jak dzieła sztuki w swej koniecznej harmonii, a jednocześnie lotne w dowolności i fantazji jak puszki kwiatów pędzone wiatrem nad łąkami.
— Witkacy Pożegnanie jesieni
Reposted fromwowlovely wowlovely viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
sundaydress
5165 e7b4 420
Reposted fromevaaristo evaaristo viahidingtonight hidingtonight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl